Terms

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ https://uxuithailand.com ทำขึ้นระหว่างเว็บไซต์ uxuithailand ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ได้ให้บริการในด้าน บริการโพสต์รีวิว รูปภาพ วีดีโอ และบทความประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ชม และแสดงความคิดเห็น  ทั้งนี้ การให้บริการต่าง ๆ ตามเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของuxuithailandเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของuxuithailandทุกประการ

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูลหรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของuxuithailandแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อาทิ การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย ลิงค์วีดีโอ ข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ และการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ วีดีโอ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นจากใช้หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้uxuithailandมีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากuxuithailandไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนในการอนุญาตให้สิทธิuxuithailandในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือการกระทำอื่นใดกับข้อมูลในเว็บไซต์ในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ

ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมจากการที่uxuithailandนำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติม

2. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางuxuithailandได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่uxuithailandกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี uxuithailandขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และuxuithailandมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

uxuithailandมิได้จัดเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่น ตามดุลพินิจของuxuithailand หากuxuithailandพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ uxuithailandมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

3. การใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2) ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม

3) ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของuxuithailandหรือผู้ใช้บริการรายอื่น รวมถึงไม่รวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่uxuithailandหรือสมาชิกของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางuxuithailand

4) เขียนข้อความใด ๆ ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออกหรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจากuxuithailand โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตก่อน

5) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากuxuithailandก่อนล่วงหน้า

6) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของuxuithailandหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด

7) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อuxuithailand ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ

8) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากuxuithailand และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อuxuithailand สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

9) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของuxuithailand หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

10) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของuxuithailand หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์

11) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของuxuithailandที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่uxuithailandประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากuxuithailandทราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ uxuithailandมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่uxuithailandเห็นสมควรได้ทันที

4. สิทธิของuxuithailand

1) สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าuxuithailandอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใด ๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like) หรือข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางuxuithailandในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

2) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

uxuithailandจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมuxuithailandในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

นอกจากนี้ uxuithailandจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ uxuithailandขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

3) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้ใช้บริการบอกสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) uxuithailandอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้บริการ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับuxuithailandในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการได้

4) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า uxuithailandจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น uxuithailandใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ uxuithailandยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์

5) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือบริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่uxuithailandในการเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับuxuithailandบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) จะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุด

6) สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

uxuithailandอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่uxuithailandในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีuxuithailandอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

7) สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

uxuithailandอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆให้กับ partner ของuxuithailand ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุในอนาคต

8) สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

uxuithailandสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของuxuithailand uxuithailandอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากuxuithailandเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(2) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของuxuithailand

(3) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

(4) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของuxuithailandและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น

(5) กรณีอื่นใดตามที่uxuithailandเห็นสมควร

5. การจำกัดความรับผิดของuxuithailand

uxuithailandขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้uxuithailandรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว

uxuithailandไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของuxuithailandหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่uxuithailandได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม uxuithailandขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของuxuithailandดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของuxuithailand พันธมิตรทางธุรกิจของuxuithailand ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ด้วย

6. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์นี้ มีความเกี่ยวดองทางเครือญาติ เพื่อนสนิท ลูกจ้าง หรือมีความชอบพอกับเจ้าของธุรกิจบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่เป็นการชมเชยเกินจริงหรือส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจนั้น โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางuxuithailandล่วงหน้า ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ที่ผู้ใช้บริการได้สร้างสรรค์ขึ้น ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ uxuithailandขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และuxuithailandมีสิทธิลบข้อมูลอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ได้ในทันที

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของผู้ดูแลและเจ้าของuxuithailand uxuithailandไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของuxuithailand หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของuxuithailand uxuithailandมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของuxuithailandตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

(2) หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

(3) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)

(4) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้uxuithailandดำเนินการ

2) ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายังuxuithailand

Email: Uxuithailand@gmail.com

ภายหลังจากuxuithailandรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว uxuithailandจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายของuxuithailandทราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่uxuithailandได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่uxuithailandระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับuxuithailand เนื่องจาก uxuithailandจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับuxuithailandด้วย

8. การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า uxuithailandเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนuxuithailandเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของuxuithailand และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน

(2) แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อuxuithailand โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่uxuithailandกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่uxuithailand โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ Uxuithailand@gmail.com

เมื่อuxuithailandได้รับข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง uxuithailandจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็ว

(2) จัดทำสำเนาข้อร้องเรียนรวมถึงรายละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนดังกล่าวส่งให้กับผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลขอuxuithailand

(3) ระงับซึ่งการแพร่หลายข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการแต่ละประเภทไป แต่ต้องไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว หรือระยะเวลาอื่นที่เหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายและระงับการกระทำความผิดให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อuxuithailandได้ดำเนินการข้างต้นครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อuxuithailand และให้uxuithailandหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

9. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์

uxuithailandอาจส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจไปยังผู้ใช้บริการเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิปฏิเสธการรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตามช่องทางที่uxuithailandได้จัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ถือว่า ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการของuxuithailandได้อย่างครบถ้วน หรือเข้าใช้บริการบางเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความร่วมมือกับuxuithailandในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับuxuithailandอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้พนักงานของuxuithailandถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เว็บไซต์ uxuithailand หรือพนักงานของuxuithailand อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ uxuithailandมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการได้ตามค่าใช้จ่ายที่uxuithailandได้เสียไปตามจริง ไม่ว่าจะเพื่อแก้ไข ซ่อมแซม สร้างขึ้นใหม่ ชดเชย หรือกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวของuxuithailand ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่uxuithailandกำหนด หากผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด uxuithailandมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวuxuithailandร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อuxuithailandอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

uxuithailand มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ก) ท่านตกลงและรับทราบว่า uxuithailandอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของuxuithailand ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของuxuithailand ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของuxuithailand

ข) ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อuxuithailand เพื่อให้uxuithailandปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อuxuithailand ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่uxuithailandควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยท่านสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อuxuithailandต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ค) uxuithailandจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

ง) ท่านรับทราบว่า uxuithailandมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

1) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ

2) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

3) เพื่อป้องกันหรือระงับอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย

5) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล

จ) ท่านรับทราบและตกลงว่า uxuithailandอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากเว็บไซต์ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของuxuithailand รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของuxuithailand

ฉ) ท่านรับทราบและตกลงว่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของuxuithailand รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางเว็บไซต์ของuxuithailand uxuithailandอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ช) ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านมีสิทธิในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่uxuithailandทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วัน

อย่างไรก็ตาม uxuithailandอาจปฏิเสธมิให้ท่านตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1) เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล

2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ

4) มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล

5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

ซ) ท่านรับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของuxuithailandเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ประสงค์ให้uxuithailandเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่uxuithailandล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อuxuithailandจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

12. การแก้ไขเพิ่มเติม

uxuithailandขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี uxuithailandอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของuxuithailand อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและuxuithailandตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท