คอร์สฟรี ได้ใบเซอร์ ออกแบบ User Experience เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ จาก มหิดล

User Experience เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับหลักสูตร

User experience design (UX) เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับการออกแบบเพื่อให้ตรงความต้องการและเป็นที่พอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งตามแนวโน้มในต่างประเทศ UX designer เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มมูลค้าให้กับผลิตภัณฑ์ UX เพิ่งเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่นานและยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ยังมีความสับสนทั้งความเข้าใจในด้านแนวคิดและการนำไปประยุกต์ใช้งาน รายวิชานี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้เพื่อนำความเข้าใจทางด้าน UX ไปประยุกต์ใช้งาน หรือเปลี่ยนตำแหน่งงานไปในสาย UX designer เป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

ผู้เรียนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยทั่วไป และควรมีทักษะพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1:ผู้เรียนบอกแนวคิดและเทคนิควิธีของ User experience design ได้

LO2:ผู้เรียนเลือกใช้เทคนิควิธีของ User experience design ในการวิเคราะห์เพื่อออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้

LO3:ผู้เรียนบอกรูปแบบทางเทคนิคเฉพาะของการออกแบบแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

โดยใช้เวลาเรียน 9 ชม. ฟาหทําคะแนนเกิน 50% จะได้รับใบประกาศ

เริ่มเรียนได้ที่นี่ คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง